در حال بارگذاری ...

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد ( : Performance measurement) اندازه‌گیری عملکرد یا سنجش عملکرد، فرایندی است که با هدف تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیت‌ها در سازمان، انجام می‌گیرد. در این فرایند مدیران ارشد یک سازمان، رفتار کارکنان زیرمجموعه خود را مورد بررسی و مشاهده قرار می‌دهند، تا بتوانند بازخوردهای لازم را درباره نقاط قوت و ضعف رفتار کارکنان، به آنها ارائه نمایند.
از سوی دیگر همه افراد حق دارند و علاقمند هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه باشند. این مسأله در مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا می‌کند و آن اینست که کارکنان علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و  سازمان نیز محق است نظرات خود را در مورد منابع انسانی سازمان که از اصلی‌ترین سرمایه‌های سازمان بشمار می‌روند ابراز داشته و به اطلاع ایشان برساند.
مسلما از کارکنانی که از انتظارات سازمان در مورد خویش بی‌اطلاع هستند نمی‌توان انتظار داشت که در جهت رفع و جبران کاستی‌های گذشته اقدام نمایند.
در همین راستا باید متذکر شد که در اغلب موارد کارکنان، سازمان یا دست‌کم مدیر مستقیم خود را مسئول و مسبب افت یا ضعف عملکرد خود می‌دانند.
با این اوصاف دلایل اصلی نیاز سازمان‌ها به انجام ارزیابی عملکرد کارکنان عبارتند از:

•  تشویق عملکردهای مطلوب و نهی از عملکردهای نامطلوب کارکنان
•  پاسخ به این نیاز کارکنان که «حق دارند از نظرات کارفرما در مورد عملکرد خود مطلع باشند».
•  شناسایی افرادی که قابلیت ارتقاء دارند و یا مستحق افزایش دستمزد و مزایای جانبی هستند.
•  نیاز سنجی آموزشی کارکنانی که جهت ارتقاء یا جبران کاستی‌ها نیاز به آموزش دارند.
•  امکان بازنگری مشاغل و پست‌های سازمانی.

موسسه باران با مطالعه دقیق سازمانهای رسانه ای و احصاء تخصص های مورد نیاز آنها، مدلهای ارزیابی عملکرد خود را در قالب سازمانهای رسانه ای ارائه می کند.
نکته حائز اهمیت، پیوند دادن مدلهای ارزیابی عملکرد با سیستم حقوق و دستمزد پرسنل است که در قسمت طراحی مدلهای حقوق دستمزد به آن پرداخته شده است.
مطالب مرتبط

ارزشیابی خبرنگاران

  ارزشیابی کارکنان، یکی از وظایف خطیر و مهم مدیریت منابع انسانی است که به ارزیابی رسمی و منظم کارکنان پرداخته، نحوه انجام وظایف و مسئولیت های محوله آنان را نسبت به هدف یا اهداف سازمانی بررسی می کند. نتایج این ...

|

نظرات کاربران