در حال بارگذاری ...

سیستم حقوق و دستمزد

 

متاسفانه در اکثر سازمانهای ما مبنای پرداخت حقوق و دستمزد، حضور افراد در محیط کار است و نه کیفیت یا کمیت کار انجام شده.
این نقیصه در سازمانهای رسانه ای از این جهت بیشتر زیان بار تر است که ، عنصر کیفیت با توجه به ماموریت رسانه ها در اولویت قرار دارد.
از سوی دیگر به جهت ملاکهای پرداخت حقوق و مزایا به صورت حضور مزدی، خلاقیتها و ابتکار عمل در بسیاری از کارمندان در مواجهه با این گونه تعاملات کاهش یافته و پدیده بی انگیزگی و روزمره شدن در محیط کار حاکم می شود.
موسسه باران با مطالعه سازمانهای رسانه ای، منطبق با مبانی برگرفته از دین مبین اسلام و آخرین متد علمی در این زمینه، مدلهایی برای پرداخت حقوق و دستمزد در سازمانهای رسانه ای ارائه می کند که  انسجام  و کیفیت تولیدات رسانه ها را به دنبال خواهد داشت.
در نظر گرفتن قوانین کار و حقوق و دستمزد در کشور، بُعد دیگر این مدلهاست که از بوجود آمدن ایرادات قانونی جلوگیری خواهد کرد.
در نتیجه پیاده سازی این سیستم ها،  سازمان قادر خواهد بود با الگوهای شفاف و قابل محاسبه، به پرسنلی که کار بیشتر و باکیفیت تر انجام داده اند حقوق و مزایای بهتری تخصیص دهد.
نظرات کاربران